می توان از باکو به عنوان بزرگترین شهر آذربایجان و بزرگترین بندر دریاچه خزر و همچنین منطقه قفقاز نام برد. این شهر زیبا 28 متر پایین تر از سطح دریا در شبه جزیره آب شوران در ساحل غربی دریای خزر قرار گرفته و جزو یکی از مناطق نقت خیز جهان به شمار می رود.
باکو به دوازده ناحیه یا منطقه اداری و 48 شهر تقسیم شده، سرزمینی زیبا و بسیار فرهنگی که بخش هایی از شهر قدیمی آن به همراه سرای شروان شاه ها (به ترکی آذربایجانی، شیروانشاهلار سارایی) و قلعه دختر آن به عنوان میراث جهانی یونسکو در سال 2000 به ثبت رسیده اند.