ازمیر شهری در ساحل اژه ترکیه است. معروف به اسمیرنا در دوران باستان ، توسط یونانیان تأسیس شد و توسط رومیان به دست گرفته شد و قبل از اینکه بخشی از امپراطوری عثمانی در قرن پانزدهم شود توسط اسکندر بزرگ بازسازی شد. امروزه ، اماکن باستان شناسی گسترده آن شامل روم آگورا سمیرنا ، اکنون موزه ای در فضای باز است. تپه کوهی کادیفکاله یا قلعه مخملی که در زمان سلطنت اسکندر ساخته شده ، مشرف به شهر است.