بوداپست
پایتخت مجارستان
بوداپست ، پایتخت مجارستان ، توسط رودخانه دانوب گسسته شده است. پل زنجیره ای قرن نوزدهم آن منطقه کوهستانی کوهستان بودا را با آفت مسطح متصل می کند. یک مجسمه از قلعه هیل تا شهر قدیمی بودا ، جایی که موزه تاریخ بوداپست زندگی شهری را از زمان روم به بعد ردیابی می کند. Trinity Square خانه کلیسای متیاس قرن سیزدهم و برجهای سنگر ماهیگیران است که چشم اندازهای گسترده ای را ارائه می دهند.